HIKARU SUZUKI / REIJI SAITO

Video screening

July 8 - 30, 2017
Opening reception: Saturday, July 8, 6-8pm


Special screening:Admission free / 30 seats

Sunday, July 16, 15:00 -
REIJI SAITO, CHAI SIRIS, HIKARU SUZUKI, GOZO YOSHIMASU
Saturday, July 29, 15:00 -
FUTOSHI MIYAGI, HIROYUKI OKI, REIJI SAITO, HIKARU SUZUKI, PHILIP WIDMANN

Cooperation: OSIRIS, SCAI THE BATH HOUSE, URANO

HIKARU SUZUKI / REIJI SAITO